Brand Plan

Promovent la gestió de la marca com un actiu vital de l’empresa, Briskteam planteja que sigui l’impuls estratègic i creatiu de la mateixa empresa el que origini tot el procés. El Brand Plan connecta amb les necessitats i expectatives de les persones —accionistes, empleats, col·laboradors, xarxa d’intermediació, clients últims— i es concreta en les estratègies i accions específiques dissenyades per crear una relació que no s’esgoti en l’acte de compra. Brisk ho comprimeix en tres passos:

Insights

Aprofundim en les “veritats compartides” per consumidors, usuaris, stakeholders, empreses, col·lectius i ciutadania, en les seves necessitats, aspiracions i conductes. La recerca d’insights recorda fins a cert punt la mineria: trobar les vetes i separar el metall del residu.

Idees

Busquem la traducció creativa dels insights per incorporar-la al cabal creixent de significació de la marca. Són “idees” si són capaces de moure el mercat, de crear interacció i compromís; si s’adapten bé a diversos mitjans, suports i formats, i si permeten continuïtat (campaignability). En aquest context, definim creativitat com “acció o comunicació efectiva, no imitativa, idealment inèdita”

Interacció

La millor publicitat sempre ha produït la interacció, i aquest és el nostre propòsit. Els nous mitjans multipliquen la capacitat d’interacció entre l’empresa i el carrer, creant reptes nous i estimulants. Si la marca, cada vegada més cautas per l’excés d’intermediació, busca la proximitat amb les persones, creiem que s’ha de promoure, ara més que mai, una relació carregada d’humanisme, no de cibernètica recreativa. Les marques contreuen noves responsabilitats amb la consolidació dels mitjans interactius i les xarxes socials. Les oportunitats de formar part significativa de la vida de la gent també augmenten per a elles.

Cicle de reforç Brisk

Establim tres temps per a una comunicació eficaç (no són una seqüència, formen un sistema que es retroalimenta constantment).

Escoltar el mercat

La societat, el públic objectiu, els recomanadors, els competidors.

Pensar

Crear una estratègia. Plasmar-la en propostes creatives, en formats i materials concrets. Portar el pensament a l’estadi mateix d’execució, donada la importància dels processos en la consolidació i millora de les idees.

Comunicar

Evitar la dispersió. Inserir les accions en el marc d’un pla de comunicació amb continuïtat. Cuidar el reflex intern de les comunicacions externes. Establir amb el client el calendari de la marca. Planejar la interacció.

En els Mitjans

Brisk assenyala una realitat ben coneguda: la saturació de comunicació deixa les marques a l’estacada. Tant el mercat com el públic mateix disposen de més plataformes de comunicació que mai. El repte és mantenir-se. Actuem sota la premissa que la complexitat dels mitjans ha de ser compensada per la simplicitat de l’estratègia: els mitjans no són el fi. La capacitat de generació de continguts i d’accés a ells s’ha fet imprescindible per crear l’estructura narrativa i relacional de la marca. La comunicació és social.

Brisk i els mitjans socials

Creiem que les empreses i les marques han de desenvolupar un pla integrat de comunicació en els nous mitjans, ja sigui per obtenir-ne resultats immediats, ja sigui per preparar un futur que és a la cantonada. Avui comunicar amb èxit és mantenir activa una conversa transversal amb l’audiència. L’única manera de gestionar una audiència és crear contingut. La creació de contingut obliga a definir una línia editorial. La línia editorial d’una marca ha d’estar inspirada en l’estratègia de l’empresa. Ser a la xarxa és ser al món.